W obiektach takich jak galerie handlowe, magazyny, zakłady przemysłowe, w których istotna jest możliwość ograniczenia akcji gaśniczej do strefy wystąpienia pożaru doskonale sprawdzają się wykorzystujące łatwo dostępny i ekonomiczny czynnik gaśniczy - wodne systemy gaśnicze.

W zakresie stałych instalacji gaśniczych wodnych oferujemy:

 • instalacje tryskaczowe
 • instalacje zraszaczowe
 • instalacje mgły wodnej 
 • instalacje pianowe

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe są to stałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania oraz zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się. Uniemożliwiają one przenoszenie ognia i wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych części budynku, a w szczególności zabezpieczają drogi ewakuacyjne. Ich główną zaletą jest selektywne działanie, pozwalające na ograniczenie akcji gaśniczej tylko do miejsca wystąpienia pożaru, a więc zredukowanie strat spowodowanych działaniem wody. Są niezawodne, bezpieczne i stosunkowo łatwe w eksploatacji. Mają szerokie zastosowanie odpowiadające zastosowaniu wody jako środka gaśniczego. Instalacje tryskaczowe znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych, budynkach biurowych, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej.


W zależności od panującej w pomieszczeniu temperatury stosuje się różne systemy urządzeń tryskaczowych:

 

 • System wodny – jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej +4ºC;
 • System powietrzny - jeżeli temperatura w pomieszczeniu może być niższa od +4ºC;
 • System mieszany - stosowany w obiektach, w których znajdują się zarówno pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane. W takim przypadku część sekcji tryskaczowych wypełniona jest powietrzem, a część wodą.

Instalacje tryskaczowe oferowane przez SPIE Polska są instalacjami samoczynnymi, zbudowanymi z urządzeń gaśniczych, które wykrywają, sygnalizują i gaszą pożary w chronionych strefach. Kluczowym elementem tego typu instalacji jest tryskacz, przez który wypływa woda. Wylot z tryskacza zablokowany jest najczęściej szklaną ampułką, którą wypełnia ciecz rozszerzalna termicznie. W momencie wystąpienia pożaru wydzielające się ciepło powoduje wzrost temperatury cieczy w ampułkach tryskaczy, co skutkuje zwiększeniem jej objętości i rozsadzeniem ampułki. Otwierają się tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres szkód spowodowanych ciśnieniem wody.


Jednocześnie przepływająca przez zawór kontrolno-alarmowy woda uruchamia dzwon alarmowy i wyłączniki ciśnienia alarmujące o pożarze i uruchamiające pompę tryskaczową. Pompa tłoczy wodę ze źródła, którym może być na przykład zbiornik zewnętrzny. Pojemność źródła wody musi wystarczyć na 30-120 minut pracy w zależności od typu chronionego obiektu. System pracuje do momentu ręcznego wyłączenia pompy lub odcięcia wody.
Głównymi elementami składowymi urządzenia tryskaczowego są:

 • Źródło zaopatrzenia wodnego (na przykład zbiornik),
 • Urządzenie zasilające w wodę o odpowiednim ciśnieniu (pompa),
 • Urządzenie kontrolno-alarmowe, nadzorujące gotowość do podjęcia akcji gaśniczej i alarmujące o wybuchu pożaru (zawór kontrolno-alarmowy),
 • Sprężarka powietrza (w systemach powietrznym i mieszanym),
 • Przewody rozdzielcze i rozprowadzające, na których umieszczone są tryskacze.

 


 

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, a więc w: rafineriach, zbiornikach cieczy palnych, transformatorach zlokalizowanych na wolnym powietrzu, urządzeniach wydobywczych, tunelach kablowych, zakładach przeróbki drewna, hangarach dla samolotów, itp.

Systemy zraszaczowe można podzielić ze względu na:

a) pełnioną funkcję

 • Systemy gaśnicze – służą one do gaszenia pożarów urządzeń i pomieszczeń, w których możliwy jest szybki rozwój pożaru,
 • Systemy zabezpieczające – chroniące urządzenia technologiczne przed nadmiernym nagrzaniem oraz rozprzestrzenianiem się pożaru,

b) sposób uruchomienia

 • Instalacje uruchamiane ręcznie - są one często stosowane do chłodzenia urządzeń technologicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru tak, aby uniknąć rozprzestrzeniania się ognia i samozapłonu substancji palnych,
 • Instalacje uruchamiane automatycznie - możemy podzielić na takie, które są uruchamiane:
 1. Hydraulicznie - taka instalacja zraszaczowa wyposażona jest w wodną instalację pobudzaczy – tryskaczy mających na celu otwarcie zaworu wzbudzającego i uruchomienie instalacji zraszaczowej na całym chronionym obszarze,
 2. Pneumatycznie - tego typu instalacja wyposażona jest w powietrzną instalację pobudzaczy. Otwarcie zaworu wzbudzającego przebiega tak samo jak przy uruchomieniu hydraulicznym,
 3. Elektrycznie - uruchomienie następuje po otrzymaniu sygnału z czujek pożarowych i otwarciu zaworu. Czynnikiem uruchamiającym jest tu dym lub płomień.

Po otwarciu zaworu wzbudzającego woda podawana jest przez system przewodów rurowych do zraszaczy. Instalacje zraszaczowe charakteryzują się tym, że nie działają miejscowo jak instalacje tryskaczowe, ale gaszeniu podlega cała powierzchnia chroniona. Medium w tych instalacjach może być woda lub piana.
Niezależnie od rodzaju instalacji zraszaczowej, składa się ona z:

 • systemu przewodów rurowych niewypełnionych wodą,
 • zraszaczy,
 • zaworu wzbudzającego,
 • źródła wody (np. zbiornik wody + pompa pożarowa).

 


 

Instalacje pianowe

Pianowe instalacje gaśnicze znajdują szerokie zastosowanie przy gaszeniu pożarów substancji stałych oraz ciekłych. W wyniku dodawania do strumienia wody ściśle określonej stałej procentowej ilości środka pianotwórczego otrzymujemy bardzo skuteczne narzędzie do walki z ogniem. Tam gdzie gaszenie strumieniem wody nie może być stosowane, często z pomocą przychodzi właśnie piana gaśnicza.


W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno najwyższej jakości stałe i półstałe instalacje gaśnicze.
Cechą charakterystyczną piany gaśniczej jest stopień jej spienienia. I tak ze względu na liczbę spienienia pianę mechaniczną możemy podzielić na:

 • Pianę ciężka – liczba spienienia do 20,
 • Pianę średnią – liczba spienienia od 20 do 200,
 • Pianę lekką – liczba spienienia od 200 do 1000.

Na podstawie tego podziału możemy wyróżnić trzy rodzaje stałych instalacji pianowych:

 • Instalacje gaśnicze na pianę lekką - wysoki współczynnik spienienia pozwala w kilka minut wypełnić pianą nawet bardzo duże pomieszczenia hal produkcyjnych czy magazynowych. Zapewnia to bardzo szybką i skuteczną ochronę przeciwpożarową.
 • Instalacje gaśnicze na pianę średnią – znajdują one zastosowanie przy ochronie magazynów cieczy palnych, gdzie pożar może wystąpić na niewielkiej wysokości od posadzki. Generatory piany zamontowane pod stropem pokrywają pianą armaturę przesyłową cieczy oraz rozlaną ciecz tworząc barierę oddzielającą ciecz od dostępu powietrza, izolując ogniska ognia.
 • Instalacje gaśnicze na pianę ciężką - stosowane są do gaszenia płonących cieczy, takich jak paliwa płynne i rozpuszczalniki. Piana o niskim współczynniku spienienia rozlewając się na powierzchni płonącej cieczy obniża jej temperaturę oraz tworzy cienki film uniemożliwiając parowanie cieczy oraz ogranicza dostęp tlenu, co skutecznie opanowuje, a w konsekwencji tłumi ogień.

 

Pod wpływem ciepła pożaru następuje pęknięcie szklanej ampułki tryskacza dla układów zamkniętych lub zostaje przekazany sygnał z sieci pilotowej np. z wyzwalacza termicznego do zaworu kontrolnego, co powoduje automatyczne uruchomienie gaśniczej instalacji pianowej.


Półstałe pianowe instalacje gaśnicze nie posiadają własnego, podłączonego do nich źródła wody. Nie posiadają one także urządzenia dozowania środka pianotwórczego. Zapewniają jedynie dostarczenie tłoczonej mieszaniny środka do miejsca pożaru, odpowiednie spienienie, a następnie podanie piany w miejsce pożaru.


W skład stałego pianowego urządzenia gaśniczego wchodzą:

 • zawór kontrolno-alarmowy podłączony do zasilania wodnego,
 • zbiornik z zapasem środka pianotwórczego,
 • rurociągi dostarczające mieszaninę wody i środka pianotwórczego do miejsca ochrony,
 • urządzenia spieniające mechanicznie roztwór środka pianotwórczego i wody,
 • urządzenia pilotowych dla układów DELUGE, będących systemem aktywacji zaworu kontrolno-alarmowego.