Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane są w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną. Do obszarów takich zaliczamy między innymi: serwerownie, centra przetwarzania danych, cenne archiwa, czy sale i obiekty muzealne.

Czynnikami aktywnymi odpowiedzialnymi za gaszenie pożaru w ofercie SPIE Polska są gazy obojętne z rodziny Inergenów oraz chemiczne, takie jak FM -200 i Novec 1230. Żadne z wymienionych nie mają negatywnego wpływu na przedmioty znajdujące się w gaszonych pomieszczeniach oraz są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Oferujemy również systemy gaszenia środkiem gaśniczym, jakim jest CO2.

  


Inergen


Inergen składa się z naturalnych gazów otaczającej nas atmosfery, tj. azot (N2), argon (Ar) i dwutlenek węgla (CO2). Największym atutem gaszenia gazami obojętnymi jest to, że chronione jest zarówno mienie i człowiek jak i środowisko. Działanie gaśnicze Inergenu polega na obniżeniu stężenia tlenu w pomieszczeniu chronionym, dzięki czemu gaśnie ogień, przy czym człowiek może ciągle oddychać. Inergen jest nieprzewodzący i tym samym szczególnie użyteczny do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego, nośników danych, urządzeń telekomunikacyjnych i przede wszystkim może być wykorzystywany do ochrony pomieszczeń, w których normalnie pracują ludzie. Podstawowe zastosowania instalacji gaśniczych to: pomieszczenia komputerowe, laboratoria, archiwa, rozdzielnie elektryczne, magazyny cieczy łatwopalnych i inne.

 


 

Novec 1230


Novec 1230 jest bezbarwnym i bezwonnym chemicznym gazem gaśniczym. Ze względu na swoje właściwości jest bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz chronionego obszaru, nie wpływa negatywnie na umieszczone w pomieszczeniu przedmioty. Gaśnicze działanie Novec 1230 polega na absorpcji energii cieplnej i reakcji substancji chemicznych. Novec 1230 jako środek gaśniczy ma zastosowanie w przypadku wystąpienia typowych pożarów, gdzie do tej pory korzystano z halonów lub gdzie obecnie stosuje się ich zamienniki. Można go stosować w podręcznym sprzęcie gaśniczym, do gaszenia lokalnego, objętościowego, stref obojętnych i zagrożonych wybuchem, między innymi: w centrach przetwarzania danych, serwerowniach, centralach telefonicznych, lotnictwie cywilnym, w zastosowaniach militarnych, przemyśle wydobywczym oraz transporcie morskim i lądowym. Novec 1230 nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia.

 


FM 200

 

FM 200 należy do grupy najbardziej efektywnych i bezpiecznych chemicznych gazów gaśniczych. Jest całkowicie nieszkodliwy dla powłoki ozonowej (ma zerowy potencjał niszczenia ozonu). Okazał się dobrym zamiennikiem wycofanych z produkcji i zakazanych w stosowaniu halonów, jednak wpływa on w znacznym stopniu na tworzenie efektu cieplarnianego. Dzięki swoim właściwościom FM 200 znajduje zastosowanie w gaszeniu m.in.: pomieszczeń komputerowych, serwerowni, urządzeń telekomunikacyjnych, archiwów, bibliotek, rozdzielni elektrycznych, lakierni i innych. Działanie gaśnicze FM 200 ma charakter aktywny, polega na odbieraniu ciepła i przerywaniu reakcji spalania na poziomie molekularnym. Odbierana energia cieplna płomienia jest zamieniana w drgania molekularne gazu FM 200. W warunkach normalnych FM 200 jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który nie przewodzi prądu elektrycznego. Użycie gazu FM 200 nie pozostawia zanieczyszczeń. Dodatkową zaletą tego gazu jest fakt, że w stężeniach gaśniczych jest bezpieczny dla człowieka - z powodzeniem może być stosowany w pomieszczeniach, w których na codzień przebywają ludzie.

Certyfikat F-Gazy

W dniu 13 kwietnia 2016r. firma SPIE Polska uzyskała Certyfikat dla Przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/0193/16 w zakresie: "Instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarnianie lub substancje kontrolowane". Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego Urząd Dozoru Technicznego wydał również związane z tym tematem Certyfikaty dla Personelu. Obowiązek posiadania powyższych uprawnień dla firm serwisowych i wykonawczych wynika z aktualnych przepisów prawa, tj. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r. poz. 881 z późn. zmianiami).

Na chwilę obecną firma SPIE Polska spełnia wszystkie wymagania prawne w tym zakresie.

 


CO2 – Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem pochodzenia naturalnego. Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy do ochrony urządzeń i pomieszczeń wysokiego ryzyka m.in. generatorów, komór lakierniczych, magazynów cieczy palnych oraz materiałów niebezpiecznych, serwerowni, pomieszczeń transformatorów i wielu innych. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Dodatkowym zjawiskiem wspomagającym proces gaszenia jest ochłodzenie, wywołane rozprężaniem się dwutlenku węgla, zgromadzonego w butlach pod ciśnieniem. CO2 zależnie od kształtu dyszy wylotowej może występować w postaci gazowej, mgły lub śniegu. Niezależnie od jego postaci nigdy nie pozostawia zanieczyszczeń. Ze względu na właściwości dwutlenku węgla, w stężeniach gaśniczych jest przeznaczony w głównej mierze do zabezpieczania obszarów, w których nie znajdują się ludzie.