Zarząd Spółki SPIE Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64A, 02-903 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175583, oraz Zarząd Spółki SPIE Agis Fire & Security spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036779, ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o następującej treści:

 

Plan Połączenia

Załączniki nr 1a i 1b – projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek

Załącznik nr 2 – projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej

Załączniki nr 3a, 3b, 4a i 4b – oświadczenia Zarządów Spółek